Zaznacz stronę

o nas

Documen

Wszelkiego  rodzaju prace  z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją nie są proste. Ich właściwe, zgodne  ze sztuką archiwalną uporządkowanie, wydobywające w sposób syntetyczny wiedzę o zakresie zawartych informacji, zabezpieczenie fizyczne czy zakonserwowanie  akt, to czynności pracochłonne, tym bardziej kosztowne im rzadziej je wykonujemy w naszych instytucjach czy większych archiwach prywatnych.

Równie żmudne najczęściej bywają poszukiwania  danych czy konkretnych dokumentów – do spraw urzędowych,  prac naukowych lub opracowań hobbistycznych.  Rozproszenie dokumentacji, potrzeba skorzystania z akt m.in. w języku łacińskim czy rosyjskim, konieczność właściwej analizy  treści i znaczenia dokumentu, to częste problemy z którymi borykają się prowadzący kwerendy źródłowe.

Documen proponuje realizację tych prac, a także wspomaganie ich przez doradztwo indywidualne. Wykonują je osoby posiadające właściwe wykształcenie i umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Terenem naszej działalności jest głównie województwo lubelskie.

oferta

Poszukiwania materiałów archiwalnych i informacji
 1. Poszukiwanie dokumentacji i informacji potrzebnych do spraw urzędowych, prac naukowych i indywidualnych badań, regionalnych, tematycznych, itp.:

Prowadzimy poszukiwania na terenie Polski głównie w zasobach archiwów państwowych i zakładowych, bibliotek i muzeów posiadających zbiory archiwaliów, w archiwach parafialnych, diecezjalnych, zakonnych, w tym w zasobach opublikowanych w Internecie. 1.1 Zakres poszukiwań z uwagi na przeznaczenie:

 • do celów urzędowych z wyjątkiem realizowanych nieodpłatnie (informujemy o ich zakresie) przed podmioty przechowujące akta i pośredniczenie w uzyskaniu poświadczonych kopii i zaświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • do badań indywidualnych i kwerend naukowych z różnych dziedzin

1.2 Zakres poszukiwań z uwagi na ich zasięg:

 • poszukiwania konkretnego dokumentu, np. aktu notarialnego, metryki, lub zbioru materiałów do danej sprawy
 • pełne kwerendy do różnych tematów i okresów historycznych

1.3 Z odnalezionej dokumentacji (archiwaliów) w zależności od zapotrzebowania wykonujemy:

 • pełne streszczenie dokumentu, jego odpis, ekscerpt lub tylko informację o jego treści
 • odczytujemy i tłumaczymy dokumenty w języku łacińskimi i rosyjskim, powierzamy tłumaczenia w innych językach innym podmiotom
 • w razie potrzeby uzyskania tłumaczeń z klauzulą tłumaczeń przysięgłych kierujemy je do właściwego wykonawcy
 • fotografie cyfrowe dobrej jakości, o ile przechowawca (właściciel) dopuszcza taką możliwość,

lub zlecamy wykonanie fotografii /skanów

 • dla wyników poszukiwań tematycznych możemy wykonać opisy (charakterystyki) zagadnienia w oparciu o wyniki kwerendy, ewentualnie uzupełnione o informacje z innych źródeł i opracowań.

1.4. Warunki realizacji

 • Przyjmujemy zlecenia od osób i instytucji krajowych i zagranicznych, w przypadku tych ostatnich z wyłączeniem poszukiwań dla celów urzędowych.
 • Przyjęcie zlecenia do realizacji usługi poprzedzamy informacją o zakresie usług nieodpłatnych świadczonych przez przechowawców określonej dokumentacji.
 • Ograniczeniem realizacji zamówień są głównie przepisy ogólne dot. udostępniania akt, ochrony danych osobowych i dóbr osobistych, tajemnicy służbowej, itp.

W przypadku negatywnego wyniku poszukiwań, a także kwerend tematycznych, zamawiający otrzymuje pełną informację o zakresie i zasięgu przeprowadzonych poszukiwań. W pozostałych przypadkach informacja w zasadzie sporządzana jest syntetycznie (np. nazwa zespołu i sygnatura akt).

Doradztwo i wspomaganie poszukiwań archiwalnych, tłumaczenia
 1. Doradztwo w zakresie poszukiwań dokumentów i prowadzenia kwerend źródłowych, odczyt, tłumaczenie, interpretacja dokumentów.
 • Prowadzimy doradztwo jednorazowe lub w dłuższym okresie wspomagamy prowadzenie własnych poszukiwań.
 • Przygotowujemy plany kwerend o różnym stopniu szczegółowości.
 • Pozyskujemy informacje o miejscu przechowywania interesujących materiałów, również w archiwach zagranicznych, prowadzimy związaną z tym korespondencję.
 • Odczytujemy i tłumaczymy dokumenty (głównie j. łaciński i rosyjski), pomagamy w interpretacji dokumentów staropolskich.
Doradztwo w sprawach prowadzenia archiwów i porządkowania akt
 1. Doradztwo w sprawach prowadzenia archiwów i porządkowania ich zasobów
 • Prowadzimy doradztwo jednorazowe lub w dłuższym okresie wspomagamy prowadzenie lub porządkowanie archiwów i zbiorów dokumentów.
 • Świadczymy w tym zakresie usługi dla różnych jednostek organizacyjnych oraz osób prywatnych.
Poszukiwania genealogiczne i biograficzne, tworzenie genealogii
 1. Poszukiwania genealogiczne i biograficzne, tworzenie genealogii, wspomaganie tych prac
 • Poszukujemy dokumentów w celu stwierdzenia podstawowych faktów genealogicznych, a także danych biograficznych.
 • Interpretujemy wyniki tych poszukiwań.
 • Włączany dane do elektronicznego programu genealogicznego (również dane pozyskane przez klienta), generujemy (budujemy) drzewa genealogiczne, tworzymy raporty informacyjne.
 • W odniesieniu do odnalezionej dokumentacji wykonujemy prace analogicznie jak wymienione w p. 1.3.
 • Warunki realizacji określa p. 1.4.
Porządkowanie i brakowanie dokumentacji, opracowywanie archiwaliów
 1. Porządkowanie i brakowanie dokumentacji, opracowywanie materiałów archiwalnych
 • Prowadzimy prace porządkowe wskazanej grupy dokumentacji lub zasobu całego archiwum zakładowego.
 • Opracowujemy materiały archiwalne, w tym przygotowujemy archiwalia do przekazania do archiwum państwowego.
 • Ewidencjonujemy zasoby archiwów i składnic.
 • Przygotowujemy dokumentację do wybrakowania, której okres przechowywania upłynął, przeprowadzamy procedurę brakowania.
 • Porządkujemy archiwa domowe, ewidencjonujemy, fotografujemy lub zlecamy skanowanie cenniejszych obiektów.
Konserwacja dokumentów, doradztwo
 1. Prace z zakresu konserwacji dokumentów oraz związane z fizycznym zabezpieczeniem akt i profilaktyką konserwatorską, doradztwo.

 

 • Oferujemy prace z zakresu poprawy fizycznego stanu akt (czyszczenie, naprawa szycia, prostowanie akt, itp.),przekładamy do opakowań bezkwasowych.
 • Przygotowujemy akta do odkażania, nadzorujemy prace z tym związane.
 • Prace prowadzone są w siedzibie zamawiającego.
 • Udzielamy porad w zakresie organizacji przechowywania dokumentacji.
 • Diagnozujemy występujące zagrożenia i wskazujemy metody ich likwidacji.

cennik

1. Poszukiwania dokumentacji i informacji…….………….1 godz. – 40 zł lub zgodnie z indywidualną umową.

2. Charakterystyki zagadnień w oparciu o wyniki kwerend. Stawka minimalna – 100 zł, cena zależy od zakresu pracy, umowy indywidualne.

3. Odpisy, tłumaczenia

a. Odpisy i wypisy:

maszynopisu w j. polskim ………………………….…………….. ….strona A 4 lub 1 szt.– 15 x zł

maszynopisu pisanego cyrylicą (bez transliteracji) ………..strona A4 – 25 zł

rękopisu w j. polskim lub obcym XIX-XXI w. ………………….strona A 4 – od 25 zł

rękopisu staropolskiego (polski, łacina)………………………….strona A4 – od 40 zł

b. Streszczenia

tekstu do 4 str. oryginału w j. polskim ……………………. 50 zł, powyżej ustalenia indywidualne

tekstu do 4 str. oryginału w j. obcym……………………….100 zł, powyżej ustalenia indywidualne

c. Tłumaczenia pisemne na język polski

tekstu z maszynopisu i druku – strona A4 oryginału………………………………………………. – 50 zł

tekstu rękopiśmiennego …………………………………………… strona A4 tekstu tłumaczenia – od 60 zł

metryki, aktu usc, krótkich informacji, itp………… …………………od 30 zł za szt.

Ostateczna cena prac z rękopisami zależy od ich czytelności.

4. Genealogia – wg indywidualnych ustaleń.

5. Fotografie cyfrowe z oryginałów lub mikrofilmów

1 szt. fot. …………………………. 1 zł

wydruk czarno-biały A4……………………..…0,5 zł

Dla uzyskania lepszej czytelności tekstu lub też z uwagi na duży format z jednej strony oryginału (mikrofilmu) może być konieczne wykonanie więcej niż jednej fotografii.

Rozliczenia a. Zamawiający usługę dokonuje przedpłaty w wysokości minimalnej za godzinę pracy.

b. Rachunki za przeprowadzone poszukiwania są opłatami za przepracowany czas udokumentowany informacją o ich zakresie, a nie ich efekt.

c. Gdy poszukiwania w ramach opłaconej pierwszej godziny dają wynik negatywny lub niepełny, zamawiający jest informowany o przewidywanych dalszych kosztach i podejmuje decyzję co do kontynuacji i ram czasowych dalszych prac.

d. Za poszukiwania przekraczające dalsze 5 godz. mogą być wystawiane są rachunki przejściowe (faktury VAT).

e. Niezwłocznie po stwierdzeniu dokonania wpłaty przesyłane są zgromadzone materiały, informacje, fotografie.

f. Cena usługi ekspresowej ustalana jest indywidualnie.

Stawki ustalane są indywidualnie w zależności od stanu dokumentacji (archiwum) przy czym cena minimalna za opracowanie 1 mb. bez kosztów materiałów niezbędnych do opracowania (np. teczki):

materiałów archiwalnych – 500 zł

akt osobowych kat. A – 400 zł

Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte są w umowie z zamawiającym. Za prace trwające faktycznie ponad dwa miesiące wystawiane rachunki częściowe.

Stawki ustalane są indywidualnie, jednak nie mniej niż za 2 godz. bez względu na częstotliwość konsultacji – 80 zł.

Wnoszona jest opłata wstępna – 80 zł, następnie wpłaty po upływie kolejnych 5 godzin konsultacji.

W zależności od rodzaju porady stawka godzinowa to 30-40 zł.

Za konieczny dojazd do zamawiającego lub wspólnej pracy z nim u przechowawcy dokumentacji, dolicza się ½ godz. – tj. 15 lub 20 zł.

Stawki ustalane są indywidualnie w zależności od stanu dokumentacji i zakresu prac.

Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte są w umowie z zamawiającym.

Za prace trwające faktycznie ponad dwa miesiące wystawiane rachunki częściowe.

1. Korespondencja i przesyłanie danych pocztą elektroniczną odbywa się bezpłatnie.

2. Korespondencja tradycyjna (więcej niż jeden list, przesyłki niestandardowe, ekspresowe i polecone) rozliczana jest w kosztach usługi.

3. Przesłanie materiałów na płycie DVD dodatkowo – 5 zł.

kontakt

ul. Czeremchowa 16/57

20-812 Lublin

NIP: 712 282 7589

REGON: 363 475 377

724 861 480